Triphada Construction Company Select Language :
Home | Company Profile | Our Service | Reference Projects | Contact Us

ความเป็นมาของบริษัท

เราได้เริ่มต้นจาก งานรับเหมาทั่วไป ตั้งแต่ปี 2536 ไม่ว่าจะเป็นงานรับเหมาโครงสร้างอาคาร งานก่อสร้างบ้านพักอาศัย งานซ่อมแซม หรืองานต่อเติม ซึ่งทุกงานที่เราได้รับมอบ หมายนั้น เราเน้นในคุณภาพ และความปราณีตในรายละเอียดของงานทุกขั้นตอน รวมทั้งคำนึงถึงหลักวิชาการตั้งแต่เริ่มต้นการทำงานจนกระทั่งส่งมอบงานให้แก่ลูกค้า จากประสบการณ์ในการทำงานที่ผ่านมาหลายโครงการ ทำให้เรามีความเชี่ยวชาญและเข้าใจในงานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี ซึ่งสามารถการันตีได้จากผลงานที่ผ่านมา และทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าที่เลือกใช้บริการจากเราอย่างมากมาย

เป้าหมายในการดำเนินงาน
เพื่อให้บริการและให้คำปรึกษางานก่อสร้างอย่างครบวงจร อาทิเช่น งานก่อสร้าง, งานถนน, โครงสร้างวิศวกรรม, งานสถาปัตยกรรม, งานระบบ และงานอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับงานก่อ สร้างตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า มีการให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ ยึดมั่นในหลักวิชาการ และงานที่ออกมาจะต้องมีคุณภาพ มีความทุ่มเทในการทำงานด้วยความจริงใจให้สมกับที่ ท่านไว้วางใจเรา

5/59 Soi Imjit 3 Chaofa Road, Taladnue, Muang, Phuket 83000 Tel : +66 (0) 76 -391 707 Fax : +66 (0) 76- 391 708